Gemstones
19 / Feb

पाचू

पाचू हे रत्न बुधाच्या अमलाखाली येते.पाचू रत्न संजीवकाचे काम करतो.स्मरणशक्ती

वाढवतो.उत्साह,प्रेरणा देतो.मज्जासंस्था उत्तेजीत करतो.सामाजिक क्षेत्रात,कम्युनिकेशन

क्षेत्रात,पत्रकार,वकीली क्षेत्रात याचा प्रभावी वापर केला जातो.लोकप्रियता वाढवतो.चैतन्यलहरी निर्माण

करतो. नैराश्य दूर करते.

Categories