Gemstones
28 / Feb

टरक्वाईझ

या खड्याचा मुख्य गुणधर्म म्हणजे तो

कुठलेही संकट स्वतःवर घेतो.हे पाचूचे उपरत्न

आहे.एखादे मोठे संकट येणार असेल तर तो

खडा स्वतः तुटतो व धारण करणा-याला

वाचवतो.जोडी विभक्त होऊ नये,प्रेमभंग

होऊ नये यासाठी याचा प्रभावी उपयोग

करून घेता येतो.टरक्वाईझ म्हणजेच फिरोझा हे पाचूला पर्यायी रत्न आहे.यकृतासंबंधी हा खडा काम करतो.लवकर लग्न जमावे यासाठी ही टरक्वाईझ उपयोगी आहे.मैत्रीसंबंधीही या रत्नाचा विशेष उपयोग होतो.मानसिक पातळीवरचा सुसंवादासाठी व मन:शांतीसाठीही हे रत्न वापरणे फायदेशीर ठरते.

Categories