Gemstones
01 / Mar

ओपल

येणा-या संकटाची पूर्वसूचना देतो.आपले रक्षण करतो.नैराश्य,ताण,डोळयाचे विकार,केसांची निगा,मुरमे,त्वचारोग यासंबंधी काम करतो.स्वतावर संकटे घेतो.

Categories